България 1000 София ул. „Будапеща” № 17     E-mail: office@uosofia.com        Денонощен телефон за аварии: 0 700 11 233*

„Улично осветление” ЕАД е акционерно дружество, правоприемник на единствена общинска специализирана структура, създадена с цел експлоатация, поддръжка и управление на уличното осветление на територията на София и прилежащите към Столична община райони. Днес компанията продължава да развива предмета на дейност, като го допълва с проектиране, изграждане, диагностика и инженеринг на енергийноефективни системи, включително уредби за обществено, улично, архитектурно-художествено, рекламно и информационно осветление и на други външни и вътрешни мрежи.

След приватизацията на дружеството през 2007г., в резултат на правилната кадрова политика, осъществявайки приемственост, запазихме своите работници/кадри/. Средният трудов стаж на нашите служителите е 21 години. Те са висококвалифицирани специалисти, със специфични умения и дългогодишен опит в поддръжката на осветителната мрежа на територията на София. Ремонтните групи безпроблемно и в кратки срокове отстраняват възникнали аварии благодарение на професионална рутина, усъвършенствани през годините технически познания за съоръженията и познания за разположението им в отделните райони. Инвестициите в човешкия ресурс под формата на професионални курсове за повишаване на квалификацията на работниците и служителите са приоритет в производствената и социалната политика на ръководството.

Дружеството притежава специализирана механизация за изграждане, поддържане и ремонт на осветителните съоръжения – специализирани високопроходими автомобили за крайградските труднодостъпни през зимата райони и различни по параметри подвижни подемни площадки в зависимост от специфичните особености на районите: автовишки, автокранове, малогабаритна пътностроителна техника за полагане на кабелни линии и възстановяване на уличната настилка, машини за монтаж на електрически стълбове. Нашите автовишки обслужват стълбове, разположени на високоскоростните градски магистрали. Малогабаритни специализирани автомобили с подвижни работни площадки осигуряват възможност за работа в интензивен трафик и тесни улици в центъра на столицата. Текущата дейност между отделните ни звена и аварийни групи се координира чрез радио- и мобилна връзка. Специализираното оборудване на фирмата включва и мобилна лаборатория, оборудвана с пълния набор измервателни уреди и притежаваща възможности за откриване на кабелни повреди, локализиране на места с увредена изолация и замерване на земно съпротивление.

Управленската дейност на дружеството се извършва от административен офис в центъра на столицата, а производството е съсредоточено в специализирани бази с битови сгради, складове, гаражни клетки и работилници, разположени равномерно на територията на София.

На база притежаваната индивидуална Лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна подвижна мрежа, имаме изграден, поддържащ 24-часово дежурство стационарен диспечерски пункт, включен в системата на националния спешен център „112” и координиращ работата на 24 – часова аварийна служба. При инцидентно възникнали технически проблеми чрез него създаваме ефективна координация между нашите аварийни групи, аварийните групи на външните експлоатационни дружества, работещи по инженерната инфраструктура на София и съответните държавни и общински органи. От денонощния диспечерски пункт се осъществява радиоканално управлението на уличното осветление на столицата.

В структурата на дружество „Улично осветление" ЕАД имаме обособен отдел „Техническо проучване и проектиране”. Специалистите ни притежават удостоверения за пълна проектантска правоспособност, издаден от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. В отдела се изготвят технически проекти, свързани с изграждането и поддръжката на уличното осветление, служителите участват в приемателни комисии за новоизградена или ремонтирана мрежа на уличното осветление, правят технически консултации, касаещи осветление и изкопни работи на територията на столицата.

През 2008г., въпреки въведените строги изисквания към строителството, възможностите и ресурсите на „Улично осветление” ЕАД позволиха да бъдем вписани като член в Централния професионален регистър на строителя за I група /строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения от първа до пета категория/, ІI група /строежи от транспортната инфраструктура от първа до четвърта категория/, ІІІ група /строежи от енергийната инфраструктура – първа до трета категория/ и V група в областно представителство към Камарата на строителите в България.

През последната година, в резултат на добрата кадрова и балансирана ценова политика спечелихме значителни по обем на работа и финансово изражение конкурси. Значителния брой възложени поръчки се дължи преди всичко на наложилият се имидж на дружеството: коректен изпълнител с високо качество на извършената работа;висококвалифициран персонал; успешен мениджмънт, правилна ценова политика, съобразена с пазарните изисквания и конкурентния потенциал.

Целта на дружеството в инженерно-технически план е да отговори на съвременните предизвикателства на модерния начин на живот, като едновременно с това се води от принципа за естетика и комфорт. Разработен е план за въвеждане на съвременни технологии за адаптиране и тестване на модерни системи за управление на уличното осветление, водещи до повишаване на енергийната ефективност.

„Улично осветление” ЕАД има разработена и внедрена система за управление ISO 9001:2015, 14001:2015 и ISO 45001:2018 .

Адрес

Централен офис:
България
1000 София
ул. „Будапеща” № 17

Телефон за връзка

Денонощен телефон за аварии:
0 700 11 233*

Пишете ни на

+359 070011233 - Краен потребител (инициатор) на номер „0700“ заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния си план. М-Тел - условия.
+359 2 931 12 10

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.