България 1000 София ул. „Будапеща” № 17     E-mail: office@uosofia.com        Денонощен телефон за аварии: 0 700 11 233*

Дължината на самостоятелната въздушна мрежа за улично осветление изпълнена на отделни стълбове е 74,48 km.
Използвани са предимно медни проводници (80-90%).
Дължините на медните и алуминиевите кабели за улично осветление са почти еднакви.
Нажежаемите лампи масово се сменяват с живачни лампи в годините 1970 -1980 год.

През 70-те години започва „интервенцията" на натриевите лампи с високо налягане в уличното осветление. В 1972 год. се преустройва осветлението на бул. Цариградско шосе, като за целта са внесени белгийски осветители с натриеви лампи с високо налягане.
В 1981 год. „присъствието на" на натриевите лампи с високо налягане в уличното осветление на София е сравнително слабо:
  • Осветителни тела с натриеви и метал халогенни лампи - 1732 бр.
  • Осветителни тела с живачни лампи -    103091 бр.
  • Осветителни тела с нажежаеми лампи -    4576 бр.
Всичко:    109399 бр.
Уличното осветление се командва с 950 фоторелета и 1085 часовници.
За периода 1981 - 1988 год. се наблюдава намаление на консумацията на електроенергия за осветление: 1981 год. - 76.106 kWh, 1982 год. - 71.106 kWh, 1983 год. - 54.106 kWh, 1988 год. - 40.106 kWh.
Светлинният добив на натриевите лампи с високо налягане е 1,5 - 2 пъти по-висок от светлинният добив на живачните лампи. Поради това през 80-те години се провежда тотална замяна на наличните живачни лампи в столичното осветление с натриеви лампи с високо налягане. Освен това трайността на натриевите лампи е по-голяма. По този начин се намаляват консумацията на електроенергия и разходите на общината за улично осветление и представлява принос в столичната програма за опазване на околната среда
След политическите промени през 1989 год. настъпва един период на известна „нестопанственост" по отношение на обслужването и поддръжката на уличното осветление в София. Характерен пример за това е унищожаването на осветлението в повечето паркове и градини, а също и принизени грижи за обслужването на осветлението на различни улици. Намален е общия брой на светещите осветители, което непосредствено се установява при сравнение на броя на осветителите през 1989 год. 
В резултат на масовото внедряване на натриевите лампи в уличното осветление улиците „пожълтяха". Монотонна жълта светлина залива градското пространство. Съвременното улично осветление в различните градове постепенно се унифицира и загуби индивидуалност.
През последните години се наблюдава известно възвръщане към бялата светлина. Използваните метал халогенни лампи и компактни луминесцентни лампи разнообразяват цветовия колорит на нощната градска картина и също така подобряват визуалния комфорт.
Административно - управленска структура на предприятието и проектантска и научно - изследователска дейност 1944 - 2009 год.
Електроснабдяването и градския транспорт на София преди 09.09.1944 год. са включени в една дирекция „Трамваи и осветление", подчинена на Столична община. Службата на дирекцията се помещава в самостоятелна сграда на ул. Знеполе № 2.
Директор е инж. Т. Пешев, а началник на отдел осветление е инж. М. Златев.
В отдел осветление се съставят, поддържат и съхраняват плановете за уличното осветление на София. В тях е отбелязано местоположението и вида на уличните осветители, вида на техния режим на работа (целонощен или полунощен) и захранващата електрическа мрежа.
След 09.09.1944 год. се запазва административно управленската структура на дирекцията, като се правят персонални промени. За директор на Дирекцията „Трамваи и осветление" е назначен инж. К. Иванов и за началник на отдел „Осветление" - инж. К. Гатев. Съветник на началник отдела е Г. Събев.
В последствие отдел „Осветление" се отделя от Дирекция „Трамваи и осветление" и се създава нова самостоятелна дирекция за осветление и електроснабдяване на София. Първоначално то се помещава също на ул. Знеполе № 2 и негов директор е инж. И. Ташев.
От 01.01.1948 год. към Министерство на електрификацията и водното стопанство се образува „Енергийно управление". Към него се включва „Столично електроснабдително предприятие", което дотогава е предприятие на Столична община.
В 1953 год. то е преименувано ДСП „Електроснабдяване - столично" и инж. П. Кутев е назначен за негов директор с помощник инж. Г. Събев.
На 01.01.1955 год. се създава Районно енергийно управление „Софенерго", а само за територията на София - „Столичен мрежови район". Началник на мрежовия район е инж. П. Кутев.
След това преустройство през 1958 год. се създава държавно стопанско предприятие "Енергоснабдяване" - столично с директор инж. Др. Крайчев.
Уличното осветление на София е зачислено към отдел „Поддържане и ремонти".
С решение № 1077 на Министерския съвет на 15.07.1959 год. СП „Енергоснабдяване" - столично се предава на Софийски градски народен съвет с директор инж. Др. Крайчев.
Проучвателните отдели на сформираните тогава два сектора „Градски" и „Извънградски" решават задачите на уличното осветление. За известен период е бил създаден отделен сектор „Улично осветление".
На 01.10-1961 год. Министерски съвет решава СП „Електроснабдяване" -София да премине от СГНС към Комитета по промишлеността. Инж. С. Дончев е бил директор от 1960 год. до 1964 год. Следващият директор е инж. В. Добрев.
Тези непрекъснати промени очевидно затрудняват ефективната работа на предприятието.
Обслужването и поддържането на уличното осветление се осъществява от ДСП „Електроснабдяване - столично". Директор на ДСП „Електроснабдяване -столично" е инж. В. Добрев, като началници на отдел „Улично осветление" са последователно инж. Н. Гиргинов и инж. Т. Захаринов. През 1967 год. е създадена и работи група към СГНС, която да предложи програма, средства и начини за подобряване на уличното осветление.
През 1981 год. собствеността и експлоатацията на „Улично осветление -София" преминава от Министерство на енергетиката към Столичен градски съвет.

Адрес

Централен офис:
България
1000 София
ул. „Будапеща” № 17

Телефон за връзка

Денонощен телефон за аварии:
0 700 11 233*

Пишете ни на

+359 070011233 - Краен потребител (инициатор) на номер „0700“ заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния си план. М-Тел - условия.
+359 2 931 12 10

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.